Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Administrator Danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych

osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50H,

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych : 

 W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować:

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:

Poniżej przedstawiamy Państwu najczęstsze przyczyny przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kwestie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem regulujemy w umowach o

pracę.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Rekrutacja pracowników Art. 6 ust. 1 lit c RODO: Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Art. 6 ust 1 lit a RODO: Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo  dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO: nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności.

Ocena umiejętności i kwalifikacji przyszłego pracownika
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z drugą stroną w związku z jej realizacją

(Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO: realizacja umowy ——————————–     
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO: nasz uzasadniony interes Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Obsługa korespondencji kierowanej zarówno w formie papierowej jak i poprzez e-mail wykorzystaniem, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania kierowane listownie i poprzez pocztę elektroniczna, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

 

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w

szczególności:

przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

 

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane

przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego

funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez

okresy wskazane poniżej:

Dane związane z rekrutacją:  moment zakończenia rekrutacji na dane stanowisko

Dane zawarte na umowach: czas przedawnienia roszczeń z umowy, czas wykonania obowiązków dotyczących umowy np. wystawienia faktury oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe

Dokumenty rozliczeniowe: czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba

że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dane związane z prowadzeniem korespondencji: okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub

realizacji wniosku/żądania

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo

ich sprostowania, usunięcia (jeśli spełnione zostały przesłanki wyrażone w art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych( o ile dane przetwarza się  na

podstawie zgody lub w celu realizacji umowy), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody).

W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)